Na mocy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe pod pojęciem działalność kantorowa należy rozumieć działalność gospodarczą prowadzoną na podstawie stosownego zezwolenia, która polega na sprzedaży i kupnie wartości dewizowych oraz pośrednictwie w ich sprzedaży i zakupie. Kto więc może i na jakich zasadach prowadzić kantor wymiany walut?

Kto może ubiegać się o wpisanie do rejestru działalności kantorowej?

Kantor wymiany walut może prowadzić podmiot wpisany do rejestru działalności kantorowej. Z uwagi na bezpieczeństwo rozliczeń pieniężnych może być to osoba, która nie była prawomocnie skazana za przestępstwa skarbowe bądź za przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści osobistej i majątkowej. Do rejestru można także wpisać osobę prawną lub spółką nie mającą  osobowości prawnej, w której żaden członek zarządu nie był skazany za tego typu przestępstwo.

Ponadto ze względu na ryzyko nadużyć oraz niebezpieczeństwo związane z możliwością wprowadzania do obrotu środków uzyskanych ze źródeł nielegalnych (prawnie brudnych pieniędzy), przepisy prawa określają również szczególne wymogi wobec osób, które mają wykonywać czynności związane z szeroko rozumianą działalnością kantorową. Muszą być one do tego w szczególny sposób przygotowane:

  • posiadać ukończony kurs obejmujący prawne i praktyczne zagadnienia związane z prowadzeniem działalności kantorowej,
  • pracować w banku przez okres co najmniej 1 roku na stanowisku związanym z obsługą transakcji walutowych, która udokumentowana jest poprzez świadectwo pracy, a także znajomość przepisów ustawy regulującej działalność kantorową.

Kantor wymiany walut – kiedy można rozpocząć działalność?

Przedsiębiorca może rozpocząć działalność kantorową, jeśli spełnił stawiane mu przez prawo wymagania oraz został wpisany do rejestru działalności kantorowej. Rejestr prowadzi prezes NBP. W celu jego uzyskania należy złożyć oczywiście stosowny wniosek, który powinien zawierać informacje takie jak:

  • dane firmy przedsiębiorcy (adres siedziby oraz adres zamieszkania właściciela),
  • numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
  • numer NIP (o ile przedsiębiorca go posiada),
  • adres siedziby oraz adresy jednostek, w których działalność kantorowa będzie wykonywana,
  • oznaczenie zakresu działalności kantorowej w poszczególnych oddziałach,
  • podpis przedsiębiorcy oraz oznaczenie miejsca i daty składania wniosku.

Niezbędne jest także złożenie stosownego oświadczenia na piśmie o następującej treści: „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru są kompletne i zgodne z prawdą; znane mi są i spełniam szczególne warunki wykonywania działalności kantorowej określone w rozdziale 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku”.